مهندسان آینده
 
فارغ التحصیلان دبیرستان شاهد علامه امینی

باز نوروزی دیگر و باز فاطمیه‌ای دیگر
و باز سالی جدید و بهاری دیگر در راه
و باز امامی‌ منتظرتر از روزی دیگر
و امسال نوروزی فاطمی داریم
در نوروز فاطمی ایامتان خدایی و متعالی . . .


نوشته شده در تاريخ توسط مدیر(جیحونی)

1.زینب برزگری              مهندسی معماری         آزاد شیراز

2.مریم امینی               مهندسی معماری         پیام نور شیراز

3.معصومه موسوی       مهندسی معماری         آزاد شیراز

4.فاطمه شجاعی         مهندسی مکانیک          دولتی شیراز

5.زهرا قادری              مهندسی مکانیک            دولتی یاسوج

6.سجی اسدیان          مهندسی شیمی          دولتی شیراز

7.عاطفه زارعی           مهندسی شیمی           دولتی شیراز

8.محدثه بهزادی           مهندسی IT                دولتی جهرم

9.ثمین یداللهی           مهندسی IT                  دولتی فسا

10.نهال مداح علی        مهندسی IT                 پیام نور شیراز

12.ثریا محمدی             مهندسی کامپیوتر           پیام نور شیراز

13.نجمه محمدی زاده    مهندسی صنایع               آزاد شیراز

14.مهسا دستخوش     مهندسی صنایع              دولتی یزد

15.فاطمه خادم          مهندسی برق                 دولتی شیراز

16.طاهره پناهی          مهندسی برق                دولتی اقلید

17.زهرا خضایی             فیزیک                         پیام نور شیراز

18.فاطمه محسنی زاده   گرافیک                      دولتی شیراز

19.ساناز کریمی        علوم مهندسی                دولتی کازرون

 


نوشته شده در تاريخ توسط مدیر(جیحونی)
در حیرتم از خلقت آب ...

اگر با درخت همنشین شود آن را شکوفا میکند

اگر با آتش تماس بگیرد آنرا خاموش میکند

اگر با ناپاکی ها برخورد کند آنرا تمیز میکند

اگر با آرد هم آغوش شود آنرا اماده طبخ میکند

اگر با خورشید متفق شود رنگین کمان ایجاد می شود

ولی اگر تنها بماند رفته رفته گند آب می گردد

دل ما نیز بسان آب است وقتی با دیگران است زنده و تاثیر پذیر است و در تنهایی مرده وگرفته است...

پس بیاییم با،باهم بودن دلهایمان را زنده و سرحال نگهداریم.


نوشته شده در تاريخ توسط مدیر(جیحونی)
ﻣﻌﻤﺎﺭ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﻃﺮﺍﺡ ﺍﻭﺳﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ - ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺕ
ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ - ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺕ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺩﺍﺭﺩ . ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻌﻤﺎﺭ
ﻧﺎﻇﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﺑﻨﺎ
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯼ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﯽ - ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯼ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺳﺎﺯﻩ
ﺍﯼ ﻭ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯼ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪﯼ ﺣﺠﺖ ، ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻇﺮﻓﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻈﺮﻭﻑ ﺁﻥ ﺁﺩﻣﯽ ﺍﺳﺖ . ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ، ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻫﻤﻪٔ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺳﺮ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭ، ﺍﺯ ﻣﻬﺮﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ . ﻣﻌﻤﺎﺭ ﻓﺮﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮﺍﺕ ﻧﺎﺏ ﻭ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺎﺭﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ -
ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ - ﺍﻗﻠﯿﻢ - ﺩﯾﺪ ﻭ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ -
ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﻓﻀﺎ ﻭ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺗﻮﺩ ﻣﯿﺰﻧﺪ.
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻌﻤﺎﺭ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﯾﮕﺮ، ﺗﺨﯿﻼﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﯽ ﺑﺎ
ﺍﯾﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﺗﺨﯿﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻇﻬﻮﺭ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺨﯿﻞ، ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ. ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻋﻠﻤﯽ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭ
ﻣﺴﯿﺮﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﻨﺮﯼ ﺳﻌﯽ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺣﺎﺩ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎﺭ، ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺯﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯼ
ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﻫﻨﺮﯼ ﺧﺒﺮﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺛﺮﯼ ﺩﺭ ﺧﻮﺭ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ
ﺑﺠﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ.
ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻫﻔﺖ ﻫﻨﺮ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﻨﺮﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﺭﺍﯼ
ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺠﺴﻢ ﺑﺎﻻ، ﺫﻭﻕ ﻫﻨﺮﯼ ﻭ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺼﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ. ﻣﻌﻤﺎﺭﻫﺎ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺩﺭ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﯼ ﻓﺴﯿﻠﯽ ﻭ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﻭ ﭘﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼﻫﺎﯼ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺁﻓﺘﺎﺏ - ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﺎﺩ ﻭ ... ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺑﺎﺯ
ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ . ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻃﺮﺍﺣﯽﻫﺎﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎﻡ
ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﻃﺮﺍﺣﯽ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ - ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺳﺒﺰ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ
ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .
ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺷﻬﺮﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ
ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻭﯼ ﻃﺮﺍﺡ ﺣﻤﺎﻣﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺷﻤﻊ ﮔﺮﻡ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﻤﻊ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﮔﺎﺯﻫﺎﯼ
ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ 

نوشته شده در تاريخ توسط مدیر(جیحونی)
 سلام به بچه ها ی گل گروه بعد از مدت ها می خوایم دوباره وبلاگ رو راه بندازیم.البته با همکاری شماها .ممنون


نوشته شده در تاريخ توسط فاطمه ش
سلالم به همه ی دوستای گلم

بعد از سالها موقعیتش پیش اومد که بیام پست بذارم//

دلم واسه همتون تنگ شده

کاش باز هممون جمع میشدیم باز وبو راه مینداختیییمم


نوشته شده در تاريخ توسط مدیر(جیحونی)
دلم براتون تنگ شده بی معرفتااااااااااااااا

:-(((((((((((((


نوشته شده در تاريخ توسط مریم
یاد باد آن روزگاران یاد باد.........


نوشته شده در تاريخ توسط مریم

آندرانيک تيموريان با استقلال به کره نرفت!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
مثل اينکه گفته شماها بريد من از همينجا شوت ميزنم 


دم آندو با اون گل طلاييش گرم.


نوشته شده در تاريخ توسط مریم

,اس ام اس شاه فرهاد به على دايى
.
.
.
.

.
..
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
تا ما برمى گرديم ليگو تموم کنيد بلکه جز 4 تيم اول باشيد 
ما که جز چند تيم اول آسياااااااااايىم؟؟؟؟؟؟؟؟؟


تاجیا پرچم بالا:-*


نوشته شده در تاريخ توسط مریم
هورااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

رفتييييييييييييييييم نيمه نهايييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

هورااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

فقط استقلال ايراننننننننننننننننننننننننننننن


نوشته شده در تاريخ توسط مدیر(جیحونی)
http://s3.picofile.com/file/7459599993/LiiNK71344150354.gif


نوشته شده در تاريخ توسط مدیر(جیحونی)

سوالات رایج مربوط به موبایل:


 سال 76 : آنتن دهیش چطوره؟
سال 79 : چقدر شارژ نگه میداره؟
سال 82: دوربینم داره؟
سال 85: دوربینش چند مگاپیکسله؟صداش چطوره؟
سال 88: تاچه یا از این معمولیاس؟
سال 91 : آندرویده؟
سال 94: هوشمنده یا معمولیه؟
سال 97: اخلاقش چطوره؟
سال 1400: درکت می کنه ؟! یا نه؟
سال 1403 : به اندازه کافی بهت توجه میکنه؟! یا میخای باهاش به هم بزنی؟؟!!!

 و این داستان ادامه دارد..... :||


نوشته شده در تاريخ توسط مدیر(جیحونی)

ﭘﺴﺮ 16 ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﺪ
18 ﺳﺎﻟﮕﯿﻢ ﭼﯿﮑﺎﺩﻭ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ؟
ﻣﺎﺩﺭ : ﭘﺴﺮﻡ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﻧﺪﻩ
ﭘﺴﺮ 17 ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ . ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪ ﺷﺪ،ﻣﺎﺩﺭ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩ،ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ ﭘﺴﺮﺕ
ﺑﯿﻤﺎﺭﯾِﻘﻠﺒﯽ ﺩﺍﺭﻩ . ﭘﺴﺮ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﻣﺎﻡ
ﻣﻦ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ...؟ ! ﻣﺎﺩﺭ ﻓﻘﻂ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ . ﭘﺴﺮ ﺗﺤﺖ
ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ
ﻫﻤﮥ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﺪ 18 ﺳﺎﻟﮕﯽِ ﺍﺵ ﺗﺪﺍﺭﮎ
ﺩﯾﺪﻧﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻣﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ
ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺗﺨﺘﺶ ﺑﻮﺩ ﺷﺪ ....
ﭘﺴﺮﻡ ؛ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ،ﯾﺎﺩﺗﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﭘﺮﺳﯿﺪﯼ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﭼﯽ ﮐﺎﺩﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ؟
ﻭ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺑﺪﻡ ! ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﻭ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﺩﻡ،ﺍﺯﺵ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﮐﻦ ﻭ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻣﺒﺎﺭﮎ 

نوشته شده در تاريخ توسط مدیر(جیحونی)

نوشته شده در تاريخ توسط مدیر(جیحونی)

خلاقیت با گوشی Nokia :)

اینـجوری شو نـدیـده بـودم ، چـقـد قشـنگــ 

 


نوشته شده در تاريخ توسط مدیر(جیحونی)

نوشته شده در تاريخ توسط مدیر(جیحونی)
http://www.ataface.com/file/pic/photo/2013/07/9cb61431e3f86bdd740be2270aba2cd6_500.jpg
نوشته شده در تاريخ توسط مدیر(جیحونی)

وزنامه گاردین به همراه کاریکاتور زیر گذارش داد بیشترین آمار جراحی بینی در جهان ، متعلق به ایران است .


طنز عمل بینی مردان و زنان ایرانی

نوشته شده در تاريخ توسط مدیر(جیحونی)

علی:خانومت و دختر کوچولوت چطورن؟

دانیال: خوبن. اتفاقا معصومه و پارمیدا هم خیلی دوست دارن تو رو ببینن.

علی:آره منم همینطور. آخ که اگه من اون پارمیدای خوشگل و نازتو ببینم، می نشونمش توی بغلم و یه دل سیر ماچش می کنم و حسابی اون چشمای قشنگشو می بوسم.

وای که چه موهای لختی داره پارمیدا.

آدم دوست داره دستشو بکنه لای موهاش. با اینکه فقط

عکسشو دیدما، ولی عاشقش شدم. وای که این پارمیدا

چقدر ناز و خوردنیه! باور کن ببینمش اصن نمی ذارم

از توی بغلم تکون ...

دانیال: ببین ادامه نده. پارمیدا اسم زنمه! اسم دخترم معصومه ست!


نوشته شده در تاريخ توسط مدیر(جیحونی)
ضمن عذر خواهي از پرپسپوليسي هاي عزيزنوشته شده در تاريخ توسط مدیر(جیحونی)


 

 
 
 به " تـــــــــــــو " کـــــه میرســـــم ...!
مکـــث میکنـــــم ...!
انگـــــار در " زیباییـــ ــت " چیـــــزی را ,
جـــــا گذاشتـــــه ام !
مثلــــــــــا"...
در صـــ ــدایت ... آرامـــــ ـــش ♥ 
در چشـ ــــم هایـــــت ... زندگـــــ ـــی ♥


نوشته شده در تاريخ توسط مدیر(جیحونی)
همه مے گـویـنـב غروب خورشید بسیار تَـماشـایـے ستـ
 
اما مَـטּ استثنای این خلقتم
 
اعتقادم بر این است که طُـلوع آن تماشایی تر استــ
 
این همه گفتند مَـغـربــــ...خب یکبار هم بگو مَشرقـ
 
فَـقـط مَـטּ...


نوشته شده در تاريخ توسط مدیر(جیحونی)


نوشته شده در تاريخ توسط مدیر(جیحونی)
آیا می دانستید روان آتکینسون (Rowan Atkinson) کمدین انگلیسی یا همان مستربین(Mr.bean) یک مهندس برق است؟؟


او یک بازیگر ونویسندهٔ بریتانیایی است که برای ایفای نقش آقای بین و بلک اَدر در تلویزیون بریتانیا مشهور شده است.
او در سال 1975 از کالج ملکه،یکی از کالج های دانشگاه آکسفورد انگلستان مدرک کارشناسی ارشد خود در رشته برق را گرفته است. 


نوشته شده در تاريخ توسط مدیر(جیحونی)

خدایــــــــــــــــا ...

تو دنیـ
ـــــای ما آدمـــــــــــــــــــــا ...

یه حالتــ
ـــی هست به نام " کــــــــــــــــــــم آوردن " !

تو که خدایـ
ـــی و نمیـــــــــــتونی تجربش کنـــــــــــــــــــــــی ...

خـ
ــــوش به حــالتـــــــــــــــــــ ...

فقط 
خواستم در جریان باشی که فردا نگی واسه چی هـــی غرغر میکنینوشته شده در تاريخ توسط مدیر(جیحونی)


نوشته شده در تاريخ توسط مدیر(جیحونی)

نوشته شده در تاريخ توسط مدیر(جیحونی)

خونه ی مادر بزرگه / الان آپارتمانه

خونه ی مادر بزرگه / استخر و لابی داره

خونه ی مادر بزرگه / wifi ی مفتی داره

خونه ی مادر بزرگه / دیش و LNB داره

کنار خونه ی اون / همیشه پارتی برپاست

پارتیهای محله / پر شور و شوق و غوغاست

مادر بزرگه الان / مازراتی سواره

رنگ موهاشم هر روز / جور واجورو باحاله

مادر بزرگه الان / شلوار جین می پوشه

کفش کالج و کیفش / همیشه روبه روشه

مادر بزرگه هرشب / Gem Tv رو میبینه

خرم سلطان و سنبل / لامیارو میبینه

خونه ی مادر بزرگه / هنوز خیلی باحاله

خونه ی مادر بزرگه / حرفای خاصی داره !نوشته شده در تاريخ توسط مدیر(جیحونی)چی می شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما برکت بده، چرا که ما وقت نکردیم دیروز از او تشکر کنیم.

چی می شد اگه خدا فردا دیگه ما را هدایت نمی کرد، چون امروز اطاعتش نکردیم.

چی می شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود، چرا که دیروز قادر به درکش نبودیم. 

چی می شد که دیگه شکوفا شدن گلی را نمی دیدیم، چرا که وقتی خدا بارون فرستاده بود گله کردیم و شکر نکردیم.

چی می شد اگه خدا عشق و مراقبتش را از ما دریغ می کرد، چرا که ما از محبت ورزیدن به دیگران دریغ کردیم.

چی می شد اگه خدا در خانه اش را می بست، چرا که ما در قلب های خود را بسته بودیم.

چی می شد اگه خدا امروز به حرف هامون گوش نمی کرد، چون دیروز به دستوراتش خوب عمل نکردیم.

چی می شد اگه خدا خواسته هایمان را بی پاسخ می گذاشت، چون به یادش نبودیم.


نوشته شده در تاريخ توسط مدیر(جیحونی)

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : زینب برزگری